• Ana Sayfa » Forumlar » Namaz » SABAH NAMAZI TESBİHATI
 • 3 Nisan 2017 | 15:49:11

  Namaz Tesbihatı ve Sabah Namazında Okunacak Dualar


  Ezan ve kâmetin arkasından bu dua okunur.
  Allahümme rabbe hazihi'd-davet'it-tâmmeh, ve's-salâti'l-kaimeh, âti seyyidina Muhammeden'il-vesilete ve'l-fazilete ve'derecate'r-rafiati'l âliyeh, ilahî veb'ashu makâmen mahmuden'illez'i vaadteh. İnneke lâ tuhlifu'l-mîâd.

  2
  Sabah Namazının iki rek'atlik farzından sonra "SELAM DUASI" okunur
  Estağfirullâh, estağfirullâh, estağfirullâh el-azîym el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-hayy'el kayyûm, ve etübü ileyh. Allâhumme ente's-selâmü ve minke's-selâm, tebârekte yâ zelcelâli ve'l-ikrâm

  3
  Arkasından "Salâten Tüncinâ" ya da "Salât-ı Münciye" olarak bilinen duâ okunur.
  Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tuncînâ bihâ min cemîil ahvâli ve'l-âfât. Ve takdîlenâ bihâ cemiâ'l-hâcât. Ve tutahhirunâ bihâ min cemî'ıs-seyyiât. Ve terfeunâ bihâ indeke â’led-deracât. Ve tübelliğunâ bihâ aksa'l-gâyât. Min cemî'il-hayrâti fi'l-hâyâti ve ba’de'l-memât. Âmin yâ mücib'ed-deavât, ve'l-hamdü lillâhi rabb'il-âlemin.

  4
  Müteakiben 1 def'a
  Allâhumme innâ nukâddimu ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfatin yatrifu bihâ ehlü's-semâvâti ve ehlü'l-aradîyn, şehâdeten eşhedü en

  5
  Müteakiben 10 def'a
  Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hâmdü yuhyi ve yumit ve hüve hayyun lâ yemût biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir denir. Onuncusundâ en sonuna ve ileyhi'l-masîyr eklenir.

  6
  Tevbe istiğfâr duâsı okunur.
  Allâhümme ecirnâ minennâr (3-5 veyâ 7 defâ)
  Allâhümme ecirnâ min külli nâr.
  Allâhümme ecirnâ min fitneti'd-dîniyyeti ve dünyeviyyeh
  Allâhümme ecirnâ min fitneti ahiri'z-zamân
  Allâhümme ecirnâ min fitneti'l-mesihi'd-deccâli ve's-sufyân
  Allâhümme ecirnâ mine'd-dalâlâti ve'l-bıd'ıyyâti ve'l-beliyyât
  Allâhümme ecirnâ min şerri'n-nefsi'l-emmâreh
  Allâhümme ecirnâ min şurûri'n-nüfûsi'l-emmârati'l-firâvniyyeh
  Allâhümme ecirnâ min şerri'n-nisâ
  Allâhümme ecirnâ min belâ'in-nisâ
  Allâhümme ecirnâ min fitneti'n-nisâ
  Allâhümme ecirnâ min azâbi'l-kâbr
  Allâhümme ecirnâ min azâbi'l-yevmi'l-kıyâmeh
  Allâhümme ecirnâ min azâbi cehennem
  Allâhümme ecirnâ min âzâbi kahrik
  Allâhümme ecirnâ min nâri kahrik
  Allâhümme ecirnâ min azâbi'l-kabri ve'n-nîrân
  Allâhümme ecirnâ mine'r-riyâi ve's-sum’âti ve'l-ucubi ve'l-fâhr
  Allâhümme ecirnâ min tecâvuzi'l-mülhidîyn
  Allâhümme ecirnâ min şerri'l-munâfıkîyn
  Allâhümme ecirnâ min fitneti'l-fâsıkîyn

  Allâhümme ecirnâ ve ecir vâlideynâ ve talebete rasâili'n-nûru's-sâdıkîyne fi hizmeti'l-kur’âni ve'l-imân, ve ahbâbene'l-mü’minîne'l-muhlisîyne ve akrıbâenâ ve ecdâdenâ mine'n-nâr (Eller yukarı çevrilir) Bi afvike yâ mücir bi fadlike yâ gâffâr. Âllâhümme edhılne'l-cennete mea'l-ebrâr. Âllâhumme edhılne'l-cennete meâ'l-ebrâr. Allâhumme edhılnâ ve edhı'l-üstâdenâ Said-i Nursî radıyallahu anh ve vâlideynâ ve talebete rasâili'n-nûru ve ıhvânenâ ve ehâvatenâ ve akribâenâ ve ecdâdenâ ve ahbâbene'l-mü’minîne'l-muhlisîyne fi hizmeti'l-imâni ve'l-kur’ân, el cennete meâ'l-ebrâr, salli alâ nebiyyike'l-muhtar ve âlihi'l-athâr ve ashâbihi'l-ahyâr ve sellim mâdâme'l-leylü ve'n-nehâr. Âmin, velhamdü lillâhi rabbil âlemin.

  7
  Bilinen namaz tesbihatına devam edilir.
  Subhânallâhi ve'l-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber, ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyü'l-azîym

  8
  Ayete'l Kürsi okunduktan sonra tesbih çekilir.
  33 Subhânallâh,
  33 Elhamdulillâh,
  33 Âllâhuekber.

  9
  Tesbihlerden sonra
  Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hâmdü yuhyi ve yumit, ve hüve hayyun lâ yemût, biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir ve ileyhi'l-masîyr denir ve namazın duası yapılır.

  10
  Duâdan sonra;
  Fa'lem ennehu denir ve 33 defa (sabah namâzından sonra 100 defa okunabilir) Lâ ilâhe illâllâh okunur. Sonra Muhammede'r- resûlullâhi sallallâhü teâlâ âleyhi ve sellem denir.

  11
  Besmele çekilip;
  İnnallâhe ve melâiketehû yusallûne alennebiyy; yâ eyyühellezine âmenu, sallû aleyhi ve sellimu teslîmâ âyeti okunup Lebbeyk denir.

  12
  Müteakiben;
  Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,
  Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,
  Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîran kesîrâ,
  Salli ve sellim yâ rabbi alâ hâbibike muhammedin ve alâ cemî'il-enbiyâi ve'l-mürselîn, ve alâ âli küllin ve sâhbi küllin ecmâin, âmîn, velhâmdulillâhi râbbi'l-âlemîn.

  denir

  13
  Müteakiben;
  Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Rasûllallâh
  Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Habîballâh
  Elfü elfi sâlâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ emîne vahyillâh

  Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihî, biadedi evrâki'l-eşcâr ve emvâci'l-bihâr ve katarâti'l-emtâr. Vâğfirlenâ verhamnâ ve'l-tüfbinâ ve bi üstâdinâ ve vâlideynâ ve bi talebeti rasâili'n-nuru's-sadıkîyne yâ ilahenâ bi külli salâtin minhâ eşhedühen lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne muhammeden rasûllullâhi sallallâhu teâlâ âleyhi ve sellem denir.

  Müteakiben Tercüme-i İsm-i Âzâm Duası okunur

  Bismillâhirrahmânirrahiym

  Subhaneke
  ya Allâh
  tealeyte
  yâ Rahman
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Râhiym
  tealeyte
  yâ Kerim
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Hâmid
  tealeyte
  yâ Hâkim
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Mecid
  tealeyte
  yâ Melik
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Kuddüs
  tealeyte
  yâ Selâm
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Mü’min
  tealeyte
  yâ Müheymin
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Âziz
  tealeyte
  yâ Cebbâr
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Mütekebbir
  tealeyte
  yâ Hâlık
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Evvel
  tealeyte
  yâ Âhir
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya zâhir
  tealeyte
  yâ Bâtın
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Bâri
  tealeyte
  yâ Musâvvir
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Tevvâb
  tealeyte
  yâ Vehhâb
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Bâis
  tealeyte
  yâ Vâris
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Kâdim
  tealeyte
  yâ Mukim
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Ferd
  tealeyte
  yâ Vitr
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Nur
  tealeyte
  yâ Settâr
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Celil
  tealeyte
  yâ Cemil
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Kâhir
  tealeyte
  yâ Kâdir
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Melik
  tealeyte
  yâ Muktedir
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Alim
  tealeyte
  yâ Âllâm
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Aziym
  tealeyte
  yâ Gâfur
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Hâlim
  tealeyte
  yâ Vedud
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Şehid
  tealeyte
  yâ Şâhid
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Kebir
  tealeyte
  yâ Müteâl
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Nur
  tealeyte
  yâ Lâtif
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Semi'
  tealeyte
  yâ Kefil
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Kârib
  tealeyte
  yâ Bâsiyr
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Hâkk
  tealeyte
  yâ Mübin
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Râuf
  tealeyte
  yâ Râhiym
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Tâhir
  tealeyte
  yâ Müteâhhir
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Mücemmil
  tealeyte
  yâ Mufâddil
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Müzhır
  tealeyte
  yâ Mün’im
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Deyyân
  tealeyte
  yâ Sultân
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Hânnân
  tealeyte
  yâ Mennân
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Ehâd
  tealeyte
  yâ Sâmed
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Hâyy
  tealeyte
  yâ Kâyyum
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Adl
  tealeyte
  yâ Hâkem
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

  Subhaneke
  ya Ferd
  tealeyte
  yâ Kuddûs
  ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân


  Eller açılır, Subhâneke âhiyyen şerâhiyyen tealeyte lâ ilâhe illâ ente ecirnâ ve ecir üstâdenâ ve vâlideynâ ve rufekâenâ ve âkribâenâ ve ahbâbene'l-mü’minîne'l-muhlisîyne mine'n-nâr ve min külli nâr (eller aşağıya çevrilir) vahfaznâ minşerri'n-nefsi ve'ş-şeytan ve min şerri'l-cinni ve'l-insân ve min şerri'l-bid’âti ve'd-dalâleti ve'l-ilhâdi ve't-tuğyân (eller yukârı çevrilir) bi âfvike yâ Mücir, bi fadlike yâ Gaffâr, bi rahmetike yâ erhame'r-râhimîn.

  Allâhumme edhilne'l-cennete mea'l-ebrâr, bişefâati nebiyyike'l-muhtar. Amîn ve'l-hamdülillâhi rabbi'l-âlemin.

  E'uzü besmele çekilerek Haşr Suresinin son beş ya da üç ayeti okunur.

  Kaynak : ilmhal NAMAZI TESBİHATI  Yazar :gonlumungulu
  Mesaj: 1000+

  25 Aralık 2017 | 22:03:08

  SABAH NAMAZI TESBİHATI

  Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Rasûllallâh
  Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Habîballâh
  Elfü elfi sâlâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ emîne vahyillâh  Yazar :gonlumungulu
  Mesaj: 1000+  Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group