namaz Namaz Sayfaları » Namaz Soru Cevap » Cemaatle Namaz Kılarken, Rükünleri Imamdan Sonra Y hakkinda bilgi yer almaktadır.

Konu İçeriği : Cemaatle namaz kılarken, rükünleri imamdan sonra yapanın namazı bozulur mu?

--------------------------------------------------------------------------------

İmama uyan kişinin yetiştirememe gibi bir durumu yoktur. Okuyamadığı duaları tamamlamadıysa yarıda keserek imama yetişmelidir.

Ce­ma­a­tin ima­ma ta­bi ol­ma­sı ge­re­kir. Bu ta­bi ol­ma üç şe­kil­de ger­çek­le­şe­bi­lir:

a) Ya­kın­lık; ima­ma uyan ki­şi­nin yap­tı­ğı iş­le­rin ima­mın yap­tı­ğı iş­le­re ya­kın ol­ma­sı­dır. Meselâ; if­ti­tah tek­bi­ri, rükû ve sec­de­le­rin ima­mın ha­re­ket­le­ri­ne ya­kın ol­ma­sı ge­re­kir.

b) İma­mı iz­le­mek; ima­ma uya­nın yap­tık­la­rı, ima­mın yap­tık­la­rı­nın pe­şin­den ya­pıl­mış ol­ma­lı­dır.

c) Eş zamanlılık. Yani, ima­mın fi­i­li ile, ona uya­nın fi­i­li ara­sın­da bir ge­cik­me­nin ve za­man ara­lı­ğı­nın bu­lun­ma­ma­sı­dır. Bu da imam bir ha­re­ke­ti yap­tık­tan son­ra, ay­nı ha­re­ke­ti yap­mak­la ger­çek­le­şir.

Yu­ka­rı­da­ki üç şe­kil­den bi­ri ile ima­ma uy­mak, na­ma­zın farz­la­rın­dan ise farz, va­cip bir ha­re­ket­se va­cip, sün­net bir ha­re­ket­se sün­net olur. Bir kim­se imam­dan ön­ce rükûya var­mak ve­ya ima­mın rükûundan son­ra rü­ku yap­mak ve­ya ima­ma or­tak ol­ma­ya­cak şe­kil­de imam­dan ön­ce ve­ya son­ra sec­de­ye var­mak su­re­tiy­le rükû ve­ya sec­de­yi ter­ke­der­se, ima­ma ta­bi ol­ma­dı­ğı için bu re­kat ba­tıl olur ve imam selâm ver­dik­ten son­ra bu ki­şi­nin o re­ka­tı ka­za et­me­si ge­re­kir. Eğer ka­za yap­maz­sa na­ma­zı ba­tıl olur. Hz. Pey­gam­ber (asv) şöy­le buyur­muş­tur:

“İmam ken­di­si­ne uyul­ma­sı için imam ya­pıl­mış­tır. O tek­bir al­dı­ğı za­man siz de tek­bir alın. O rükû ya­pın­ca, siz de ya­pın.”

(Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali)
  • namazKonu Yazarı: islamgülü

  • namazNamaz Soruları Anasayfa: Namaz Ana Sayfa
  • namazNamaz Soru Sor: Namazla ilgili soru sor
  • namazKonu Başlığı: Cemaatle Namaz Kılarken, Rükünleri Imamdan Sonra Y

  • namazKonunun kategorisi: Namazla ilgili soru ve cevaplar

  • namazEklenme tarihi: 2010-01-02

  • namazOkuma sayısı: 340


Copyright © IsLaMGuLu