namaz Namaz Sayfaları » Namaz Soru Cevap » Namazda Fatiha Suresinden Sonra, Imam Ve Cemaatin hakkinda bilgi yer almaktadır.

Konu İçeriği : Namazda fatiha suresinden sonra, imam ve cemaatin sessizce Amin demesiyle ilgili rivayetler nelerdir? İbni Mesud (ra)'ın şöyle rivayeti var mı; “İmam dört şeyi gizli söyler; euzu, besmele, amin ve rabbena leke'l-hamd.”

--------------------------------------------------------------------------------

- İbn Mesud’un bu sözleri, Hanefî fıkıh kaynaklarından Fethu’l-kadir (1/204)’de zikredilmiştir. Hanefî ve Malikîler bu hadise dayanarak bunların gizli okunmasını ön görmüşlerdir.(bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/692-793). Bu hadis, İbn Ebî Şeybe’nin Musannef’inde geçmektedir(1/360-şamile). Ancak, hadis merfu değil, İbn Mesud’a ait sözleri ihtiva etmektedir.

Umdetu’l-Kari’de Hanefilerin delili olarak Alkame b. Vail’in babasından aktardığı şu hadisdir: “Ben Resulüllah ile namaz kıldım, “Veleddallin”den sonra, ‘Amin’ dedi ve sesini alçalttı.”(babu cehri’l-imam bit-temin). Fakat sormazlar mı, eğer sesi tamamen gizli idiyse onu nasıl işitebilir. Anlaşılan o ki, “Amin”deki sesi, fatihayı okurken çıkardığı sesten biraz daha alçak idi.

- Ebu Hureyre’nin bildirdiğine göre, Peyagmberimiz (a.s.m) şöyle buyurmuştur: “İmam ‘Amin’ dediğinde, siz de deyin. Çünkü, kimin ‘Amin’i meleklerin ‘Amin’ine denk gelirse, onun geçmiş günahları affedilir.” Bu hadis, Tirmizî hariç, Kütübü Sitenin hepsinde geçer. (bk. Neylu’l-Evtar, 2/222).

- Diğer bir hadiste Ebu Hureyre şöyle demiştir “Peygamberimiz (a.s.m) “Veleddallin” okuduğu zaman, ilk safın işiteceği şekilde ‘Amin’ derdi.”( Neylu’l-Evtar, 1/224).

Vail b. Hucr de : Peygamberimizin (a.s.m) “Veleddallin”den sonra, ‘Amin’ deyip sesini uzattığını işittim” demiştir. (bk. a.g.y).

Şfii ve Hanbelîler de bu hadislere dayanarak, açık okunan namazlarda hem imam hem de cemaatin sesli olarak ‘amin’ demelerini uygun görmüşlerdir.( Zuhaylî, a.g.y).
  • namazKonu Yazarı: islamgülü

  • namazNamaz Soruları Anasayfa: Namaz Ana Sayfa
  • namazNamaz Soru Sor: Namazla ilgili soru sor
  • namazKonu Başlığı: Namazda Fatiha Suresinden Sonra, Imam Ve Cemaatin

  • namazKonunun kategorisi: Namazla ilgili soru ve cevaplar

  • namazEklenme tarihi: 2010-01-02

  • namazOkuma sayısı: 244


Copyright © IsLaMGuLu