• Ana Sayfa » Forumlar » Hac » Hac ne zaman farz kılınmıştır? Bu konuda hangi ayetler indir
 • 19 Nisan 2010 | 20:07:26

  İslâmın beş şartından biri olan hac, Hicretin dokuzuncu senesinde farz kılındı.1

  "Muhakkak ki, insanların ibâdeti için kurulan ilk mâbed, Mekke'deki o çok mübârek ve insanların kıblesi olup âlemlere doğru yol gösteren Kâbe'dir.

  "Onda, Allah katındaki şeref ve hürmetini gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Ona giren her türlü tecâvüzden emin olur. Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe'yi tavaf etmesi ise, Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Her kim bu hakkı tanımaz ve haccı inkâr ederse, doğrusu Allah bütün âlemlerden müstağnîdir, kimsenin ibâdetine ihtiyacı yoktur"2 meâlindeki âyet-i kerimeler Hicretin dokuzuncu yılında nâzil olunca, Hz. Resûlullah bir hutbe irad ederek Müslümanlara bu mükellefiyetlerini şöyle bildirdi:
  "Ey insanlar, hac üzerinize farz kılındı. O halde haccediniz."3

  Resûl-i Ekremin bu tebliği üzerine Sahabîler, "Yâ Resûlallah, her yıl mı?" diye sordular.

  Peygamber Efendimiz, cevap vermeyerek sustu.

  Aynı sualin Sahabîler tarafından üçüncü kere tekrarlanmasından sonra Peygamberimiz (s.a.v.), "Hayır! Her yıl değil.

  "Şayet 'Evet' demiş olsaydım, muhakkak ki her sene haccetmek üzerinize farz olurdu. Ve siz buna güç yetiremezdiniz."4

  Peygamber Efendimiz, Âshabı Kiramın aynı şeyi tekrar tekrar sormasından dolayı da şu dersi verdi:
  "Ben bir şey teklif etmeyerek sizi kendi halinize bıraktıkça, siz de beni kendi halime bırakınız. Muhakkak ki, sizden evvelki milletler ancak çok sual sormaları ve peygamberlerine karşı muhalefetleri yüzünden helâk olmuşlardır.

  "Binaenaleyh, ben size bir şey emrettiğimde, siz bundan gücünüzün yettiği kadar yapınız. Bir şeyden de sizi nehyettiğimde, artık onu terk ediniz."5

  Peygamber Efendimiz (a.s.m.) bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır:
  "İslâm beş şey üzerine binâ edildi: Allah'tan başka ilâh bulunmadığına ve Muhammed'in Resûlullah olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, haccetmek, Ramazan orucunu tutmak."6

  Hacc farz kılınınca Peygamber Efendimiz hac yapmak istedi. Fakat sonra, "Beytullahta müşrikler de bulunacaklar ve onu çıplak tavaf edecekler. Bu hal ortadan kalkmadıkça, ben haccetmek istemem"7 buyurarak şimdilik bu isteğini tehir etti.

  Gerçekten müşrikler, geceleyin Kâbe'yi kadın erkek karışık ve çıplak olarak tavaf ederlerdi. Üstelik bunu, Kâbe'ye hürmet sayarlardı.8

  1. Tecrid Tercemesi, 6:11-12.
  2. Âl-i imran Sûresi, 96-97.
  3. Müsned, 1:255; Müslim, 2:975.
  4. Müsned, 2:113; Müslim, 2:975.
  5. Müslim, 4:102.
  6. Buharî, 1:11; Müslim, 1:45; Tirmizî, 5:5.
  7. İbn-i Kesîr, Sîre, 2:332.
  8. İnsanü'l-Uyûn, 3:233.
  Salih Suruç  Yazar :gonlumungulu
  Mesaj: 1000+  Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group