Dualar

Bismillahirrahmanirrahim(Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın Adıyla)

Ramazan Ay'ına kadar okunacak dua
Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan

(Anlamı): ALLAH'IM! Receb'i ve Şaban'ı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl, bizi Ramazan'a ulaştır. (Amin)


Üç Dua vardirki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası . ibn Mace, Dua, 11.

                     
Kur'an'da Duâ Hadîslerde Duâ
Peygamberimizin Duâlarından Örnekler Duâ Âdâbı
Tevbe ve İstiğfar

Hamdele

Besmele Günün Belli Zamanında Okunacak Duâlar
Salvele Muhtelif Vesilelerle Okunacak Duâlar
Mübarek Gün ve Gecelerde Yapılacak Dualar Ana Menüye Geri Dön

  Dualar


Hamdele

 


Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:"Meşru' işlere Allah'a hamd ile başlanmazsa hayır ve bereketi kesilir." (1)"Cenâb-ı Hakk'ın ni'metlerine hamd ü senâ, insanı ni'metin zevalinden emîn
kılar." (2)


"Allah'a hamdetmek şükrün başıdır. Allah'a hamdetmeyen bir kul O'na şükür
etmemiştir." (3)"Cenâb-ı Hakk'ı senâ için elhamdülillah demek, yahud Allah'a hamd etmek
zikirlerin efdalidir." (4)"Cenâb-ı Hakk'a en çok şükür edeniniz, insanlara teşekkürde kusur
etmeyeninizdir." (5)"Allah'a hamd ile başlanmayan her bir söz kesiktir. " (6)"Sözlerin Allah'a en sevimlisi, kulun:

demesidir." (7)


"Hiç bir tarafı müstesnâ olmamak üzere bütün dünyâ ümmetten sâdece bir adama
verilse ve sonra bu kimse "Elhamdülillah" dese, muhakkak ki bu "Elhamdülillah"
bütün hepsinden daha kıymetli, daha efdal olurdu." (8)"Her gün bir def'a"

 
derse cennetteki makamını görmedikçe ölmez, yahud ona gösterilmedikçe ölmez."
(9)
Kim Hamd ederim Allah'a ki, her şey O'nun azameti önünde küçük kalmıştır.
Hamdederim Allah'a ki her şey O'nun izzeti karşısında zelîldir.Hamd ederim
Allah'a ki her şey O'nun mülk ü saltanatına boyun eğmiştir. Hamd ederim Allah'a
ki, her şey O'nun kudretine teslîm olmuştur," derse ve bunu ancak Allah'ın
indindekini taleb ederek söylerse Allah ona milyon hasene yazar, derecesini bin
kat yüceltir, kıyamet gününe kadar ona istiğfar etmeleri için yetmiş bin melek
vazifelendirir." (10)"Ibrâhîm -aleyhisselâm- Rabbıne suâl edip: Ey Rab-bim, sana hamdedenin mükâfatı
nedir? Allah Teâlâ Cevaben buyurdu ki: Hamd, şükrün anahtarıdır, şükür onunla
beraber Rabbü'l-âlemînin Arşına yükselir." İb-râhîm tekrar suâl edip: Ey Rabbim!
Seni tesbîh edenin mükâfatı nedir? Allah Teâlâ Cevaben: "Tesbîhin aslının ne
demek olduğunu âlemlerin Rabbi Allah bilir." (11)
 
(1) İbn Mâce, Nikâh, 19; Ebû Dâvûd, Edeb, 18.

(2) Râmûzü'l-ehâdis.

(3) a.e.

(4) İbn Mâce, Edeb, 55.

(5) Ebû Dâvud, Edeb, II; Tirmizî, Birr, 35; İbn Hanbel,

(6) Ebû Dâvud Edeb, 18.

(7) Buharî, Tevhîd, 58; Müslim, Salât, 220; Ebû Dâvud, Edeb, 101, Tirmizî,
Mevakît 79.

(8) Râmûzü'l-ehâdis.

(9) el-Câmiu's-Sağir.

(10)a.e.

(11)a.e.