Dualar

Bismillahirrahmanirrahim(Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın Adıyla)

Ramazan Ay'ına kadar okunacak dua
Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan

(Anlamı): ALLAH'IM! Receb'i ve Şaban'ı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl, bizi Ramazan'a ulaştır. (Amin)


Üç Dua vardirki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası . ibn Mace, Dua, 11.

                     
Kur'an'da Duâ Hadîslerde Duâ
Peygamberimizin Duâlarından Örnekler Duâ Âdâbı
Tevbe ve İstiğfar

Hamdele

Besmele Günün Belli Zamanında Okunacak Duâlar
Salvele Muhtelif Vesilelerle Okunacak Duâlar
Mübarek Gün ve Gecelerde Yapılacak Dualar Ana Menüye Geri Dön

  Dualar


Salvele

 


Peygamber -Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem-buyurmuşlardır ki:"Cenâb-ı Hakk'a rızâya ermiş olarak mülâki olmak arzusunda bulunanlar bana
çokça salât göndersinler. " (1)"Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd
edenlerdir. " (2)

 "İhtiyâcı bulunan bir şeyi te'minde zorluğa düşen bir kimse bana çokça salât
ve selâm göndersin. Tahkîkan salât ve selâm gam ve kederleri izâle eyler,
rızıkları bollaşdırır, ve müşkilleri hall etmek için yegâne bir vesiledir." (3)"Muhakkak ki insanların en ziyâde cimri olanı yanında ismim anılıp da bana
salavât ve selâm göndermeyen kimsedir. " (4)"Bir kimse yanında ismim zikrolunur da bana salât ve selâm göndermezse o
kimse şakîdir." (5)
Bize olan muhabbetinden dolayı: "Allah Teâlâ Muhammed - aleyhi's-salâtü ve's-selâm-ı
lâyık olduğu şekilde mükâfatlandırsın." diyen kimse yetmiş kâtibi bin sabah
yormuş olur. (6) Yâni bundan hâsıl olacak sevâbı yetmiş kâtib bin gün müddette
yazmakla zor bitirirler, demektir.Peygamber -aleyhisselâm-a salât edilinceye kadar her duâ yolda bekler, gitmez,
kalır.""Allah'ın ismi zikrolunmaksızın ve bana salavât gönderilmeksizin başlanan bir iş
kesilir kalır, batar. Bütün bereketlerden mahrum olur" (7)"Allah Teâlâ bana ümmetim için iki emân indirdi. Bunlar:
"Sen onların içinde bulunduğun müddetçe Allah onlara azâb edecek değildir.
Onlar istiğfara devâm etdik-leri müddetçe de Allah onlara azâb edici değildir. "
(8) Ben gidince onların arasında kıyamete kadar istiğfarı bırakdım." (9)
 
(1) bk. Tuhfetü'z-zâkirîn, 29.

(2) Tirmizî, Ebû Dâvûd.

(3) Kenzü'l-irfân, 5.

(4) Tirmizî.

(5) el-Ezkâr, 107; Tuhfetû'z-zâkirîn, 25 vd.

(6) Râmûzû'l ehâdis.

(7) Ebû Dâvud.

(8) Enfâl Sûresi, 33.

(9) el-Câmiûs-Sağir.